Общи условия на Промоция

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ „ПОДАРЪК ОТ НАС“

провеждана от „ВИ ЕЛ КРИЕЙТ” ЕООД

за периода от 20.11.2018 г. – 19.12.2018 г .

          Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за провеждане и участие в Промоцията „Подарък от нас“ и са достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата https://www.tmsystem.info/общи_условия_промоция

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА „ПОДАРЪК ОТ НАС“

1. Организатор на промоцията „ПОДАРЪК ОТ НАС“ е „ВИ ЕЛ КРИЕЙТ” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204417954 /Дружеството, Организатор/ и със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Родопски извор“ № 64г, Административно-търговски офис бул. „Братя Бъкстон“ №40, ет. 3, офис 17.

2. Решението на „ВИ ЕЛ КРИЕЙТ” ЕООД за провеждане на промоцията, съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството.

II. СЪЩНОСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА „ПОДАРЪК ОТ НАС“

3. Нови потребители, които сключат договор за минимум едногодишен абонамент към информационна система „TM SYSTEM“, в периода на настоящата промоция (20 ноември до 19 декември 2018 г.) ще имат право, съгласно Раздел IV да участват в промоцията за спечелване на награда, посочена в чл. 11.

4. Периодът, в който нов потребител ще има право да участва в промоцията започва на 20.11.2018 г. и ще продължи до 19.12.2018 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 26.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА „ПОДАРЪК ОТ НАС“

5. Промоцията се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА „ПОДАРЪК ОТ НАС“

6. Право на участие в промоцията придобива всяко юридическо лице /Участник/, което е сключило, в качеството си на Ползвател договор за минимум едногодишен абонамент с Организатора в периода на промоцията и по отношение на него не е налице основание за загубване право на участие, съгласно Раздел VII от настоящите Общи условия.

7. Повече информация за абонаментните планове може да бъде намерена на електронна страница: www.tmsystem.info , чрез запитване на: office@tmsystem.info или на място в oфиса на Дружеството, намиращо се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0885/800229 ; 0887/389003 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по абонамента се посочват в сключения между Ползвателя и Дружеството, Договор за отстъпване право на ползване.

8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, посочени в настоящите условия. От друга страна, всеки участник има право да се откаже от участие в промоцията, чрез изрично волеизявление, представено на място в офиса на Дружеството или на адреса на управление, посочени в т. 1.

9. Всеки участник следва да е регистриран, като юридическо дружество на територията на Република България.

10. С участието си в промоцията се приема, че участникът се е запознал с настоящите общи условия, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

V. НАГРАДА И ИЗБОР НА ПЕЧЕЛИВШ

11. Награда – един брой лаптоп „Lenovo“

Процесор До Intel® Apollo Lake N4200
Операционна система Free Dos
Видеокарта Intel®вградена
Памет До 8 GB LPDDR4
Пространство за съхранение 32 GB eMMC / 64 GB eMMC / 128 GB SATA SSD / 256 GB SATA SSD
Аудио 2 x 1 W високоговорителя
Батерия До 8,5 часа живот на батерията по MOBILEMARK
Дисплей 14″ HD (1366×768)
Размери (Ш х Д х В) 334 мм x 235 мм x 18,6 мм
Тегло 1,44 кг
Цветове Сиво
WiFi/BT 802.11 A.C 1×1 + BT 4.0
Портове 2 x USB 3.0, 1 Type-C 3.0, HDMI, micro SD картов четец, постоянно активно зареждане

 

12. Печелившият от промоцията ще бъде изтеглен на произволен принцип в присъствието на юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленото на 20 декември 2018 г. В деня на жребия печелившият ще бъде оповестен на интернет страницата на Организатора: www.tmsystem.info., като същият ще бъде известен чрез имейл адреса, посочен за контакт в договора.

13. Печелившият трябва да отговори най-късно до 10 работни дни, след получаването на уведомителния имейл с потвърждение, че желае да получи наградата. В случай, че печелившият не отговори до 10 работни дни след получаване на уведомителния имейл, губи правото си за получаване на наградата. В този случай Организаторът може да изтегли друг печеливш.

14. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочения срок за изпращане на потвърждение по имейл или е предоставил невалидни/неверни данни за контакт и не е получил уведомителния имейл за спечелената от него награда.

15. Получаването на наградата се извършва в офиса на Организатора с подписване на приемо-предавателен протокол. Право да получи наградата има управителя или упълномощено от него лице, удостоверено с документ. В случай, че седалището на управление на печелившия е извън гр. София, наградата се изпраща с куриерска фирма до посочения в договора адрес за кореспонденция. Организаторът не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни данни.

16. Наградата се връчва във вида, в който е обявена, не може да се заменя с друга или да се предоставя паричната ѝ равностойност.

17. Организаторът не е производител на обявената награда, а е закупена от Организатора.

18. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившия участник.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА „ПОДАРЪК ОТ НАС“

19. Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.tmsystem.info , раздел Общи условия на Промоцията „Подарък от нас“.

20. Печелившият участник се съгласява да бъде обявен, като такъв в електронни и печатни медии, включително и негови снимки да бъдат публикувани в тези медии, като за това няма да се дължи заплащане.

VII. ЗАГУБВАНЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА „ПОДАРЪК ОТ НАС“

21. Потребител, сключил договор за едногодишен абонамент в периода на промоцията, но неизпълнил условията на подписания договор между него и Организатора, в това число незаплатен абонамент загубва правото си да участва в промоцията.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

22. Обработването на лични данни на участниците в Промоцията „„ПОДАРЪК ОТ НАС““ се извършва в съответствие с Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и със Закона за защита на личните данни.

23. С участието в тази промоция, печелившият участник неотменимо и безусловно се съгласява, че името и негова снимка от връчването на наградата биха могли да станат публични и да бъдат използвани на интернат адрес www.tmsystem.info, в печатни и видео материали от Организатора за срок от 3 /три/ месеца след края ѝ.

24. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяне на трети лица, изключение от това правило е предоставянето им само на правителствени/държавни институции и органи в рамките на задължителните правни разпоредби.

25. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в промоцията.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

26. Организаторът има неотменимо право едностранно да променя условията на промоцията или да я прекрати по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите условия. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

27. Организаторът на промоцията, не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичане срока на промоцията или по други подобни поводи.

28. Възникнал спор между Организатора и участниците в промоцията се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд гр. София.

 

Настоящите условия са приети и одобрени от управителя на Дружеството.