Общи условия

Чл.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Ви Ел Криейт” ЕООД, гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. „Родопски извор“№64Г, ЕИК 204417954, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него Информационна система “TM SYSTEM”, наричана по-долу услуга.

I. Данни на доставчика:

Чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
● Наименование на Доставчика: “Ви Ел Криейт” ЕООД
● Регистрация по Закона за ДДС № BG204417954
● Адрес на управление: „Родопски извор“ №64Г, кв. “Манастирски ливади”
● Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1618,
бул. „Братя Бъкстон“ №40, ет.3, офис 17
● Данни за кореспонденция: София, 1618, бул. „Братя Бъкстон“ №40, ет.3, офис 17, Email:office@tmsystem.info, тел:+359/885800229, +359/887389003
● Вписване в публични регистри: ЕИК 204417954, Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 426074
● Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

II. Харектеристики на услугата

чл.3 Доставчикът предоставя Услугата: неизключително право на ползване на Информационна система за Служби по трудова медицина ИССТМ „TM SYSTEM” на Ползвателя, който включва следното:
1. Предоставяне на криптиран достъп до самостоятелно, единна и криптирана база данни в ИССТМ „TM SYSTEM”;
2. Предоставяне на акаунти за достъп до база данни в ИССТМ „TM SYSTEM”, съгласно избрания абонаментен план и избраните параметри;
3. Предоставяне на достъп до модул фирмен профил, модул здравно досие, модул справки и анализи, модул оценка на риска, приложения за импорт на данни, съгласно избрания абонаментен план и избраните параметри.
4. Предоставяне на достъп до помощни материали, видео уроци и други ресурси на https://tmsystem.info
5. Предоставяне на Услугата, съгласно актуалния абонаментен план и избраните параметри.
6. Предоставяне на техническа поддръжка и актуализации на ИССТМ „TM SYSTEM” за срока на договора.
чл.4 За Услугите по чл.3, Ползвателят се задължава да заплати възнаграждение на Доставчика в размер и при условия, определени в зависимост от избрания абонаментен план.
чл.5 Ползвателят не предобива, каквото и да е право на собственост върху ИССТМ „TM SYSTEM” и правото на ползване се прекратява с изтичане на договорения срок за ползване и/или неподновяване на услугата, както и в случаите по чл. 10.
чл.6 Ползватели на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Ползвателите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

III. Права и задължения на доставчика

чл.7 Доставчикът има правото да получава от Ползвателя възнаграждение в размера, срока и по начина, съгласно индивидуална оферта и избран абонаментен план.
чл.8 Доставчикът си запазва правото да използва ИССТМ “TM SYSTEM”, както и правото да отстъпва неизключителното право за нейното използване на трети лица.
чл.9 Доставчикът има право да извършва промени в програмния код, структурата и интерфейса на ИССТМ “TM SYSTEM”, както и всякакви други изменения в нея, каквито сметне за необходими.
чл.10 В случай на установяване на отклонение от чл.4 и чл.7, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на услугата.
чл.11 Доставчикът не носи отговорност за несъотвествия в базата данни на ИССТМ “ TM SYSTEM”, когато същите са причинени пряко или косвено от Ползвателя.
чл.12 Доставчикът има право да откаже техническа поддръжка, одит, обработка на данни на Ползвателя в случай, че няма подписна декларация съгласие  – Приложение 2 към договора/общи условия.
чл.13 Доставчикът се задължава при изменение на нормативни разпоредби относими към Службите по трудова медицина, да извърши необходимите актуализации относно акаунта на Ползвателя.
чл.14 Доставчикът осъществява гаранционна поддръжка на ИССТМ “TM SYSTEM” в случай на софтуерен проблем за срока на договора.
чл.15 Доставчикът се задължава да създаде акаунт и да осигури криптиран достъп на Ползвателя до ИССТМ “TM SYSTEM” в срок до пет работни дни от подписване на договор или приемането на общите условия.
чл.16 Доставчикът се задължава да спазва конфиденциалност и да не разпространява, излъчва, предава устно, писмено или по друг начин информация свързана или получена от дейността на Ползвателя при и по повод ползването на ИССТМ “TM SYSTEM”. Доставчикът декларира, че е запознат и приема, че използваната от Ползвателя информация при използването на ИССТМ “TM SYSTEM” представлява лични данни на трети лица и, че няма право да я разпространява.
чл.17 Доставчикът се задължава да предостави на Ползвателя безвъзмездно в случай на прекратяване, изтичане или неподновяване на договора личната му база – архив, изградена посредством ИССТМ „TM SYSTEM”.
чл.18 Доставчикът се задължава да изтрие и премахне напълно, базата данни изградена от Ползвателя посредством ИССТМ „TM SYSTEM” безвъзмездно в срок на 15 работни дни от датата на прекратяване, изтичане или неподновяване, както и в случаите по чл.10.

IV. Права и задължения на ползвателя

чл.19 Ползвателят има право да използва ИССТМ “TM SYSTEM” при условията, установени в договор или общите условия на Услугата, и само за свои служебни нужди.
чл.20 Ползвателя може:
● да коригира и променя данните си за достъп до ИССТМ “TM SYSTEM”;
● да я изобразява на екран;
● да я изпълнява;
● да предава информация, придобита чрез ползване на ИССТМ;
● да съхранява информация, придобита чрез ползване на софтуера, в паметта на компютър;
● да съхранява архиви и други данни на локални компютри и носители.
чл.21 Ползвателят има право на еднократно безплатно планирано обучение в офис на Доставчика.
чл.22 Ползвателят има право да използва всички последни версии на ИССТМ относими към неговият акаунт безплатно.
чл.23 Ползвателят се задължава да защитава, съхранява и обновява данните за достъп до ИССТМ “TM SYSTEM”, както и да прилага собствени мерки по опазване и защита на личните данни, които събира и обработва, съгласно Регламент 679/2016 г. и ЗЗЛД.
чл.24 Ползвателят се задължава да спазва конфиденциалност и да не разпространява, излъчва, предава устно, писмено или по друг начин финансова, техническа или друг вид информация свързана или получена по време на използването на Услугата. Ползвателят декларира, че е запознат и приема, че информацията в индивидуален сключен договор и параметрите на ИССТМ представлява търговска тайна между страните.
чл.25 Ползвателят се задължава да заплати съответната цена,  ако пожелае допълнително обучение за ползване на ИССТМ “TM SYSTEM” , както и командировъчните разходи, когато  обучението се извършва извън гр.София.
чл.26 Ползвателят няма право да продава, предоставя, отстъпва или по друг начин да дава възможност на трети лица да ползват ИССТМ “TM SYSTEM”. По смисъла на предходното изречение не се явяват трети лица служителите или работниците на Ползвателя, доколкото употребяват ИССТМ “TM SYSTEM” в кръга на техните служебни задължения.
чл.27 Когато Ползвателят предаде други му в нарушение на чл.26 от настоящите общи условия и/или договор за абонамент, той заплаща на Доставчика неустойка в размер на десет пъти цената, съгласно актуалния абонаментен план и избраните параметри на Услугата ИССТМ “TM SYSTEM”. За претърпени загуби и/или пропуснати ползи, над размера на неустойката, Доставчикът може да търси обезщетение по общия ред.
чл.28 Ползвателят се задължава да заплаща на Доставчика възнаграждение в размера, срока и по начина, съгласно избрания от него абонаментен план.

V. Цена на услугата

чл.29 Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план.
1. Актуална информация и индивидуална оферта можете да получите на https://www.tmsystem.info или чрез запитване на office@tmsystem.info

чл.30 Ползвателят заплаща цената на услугата в срок до 5 работни дни от началото на всеки абонаментен период, доколкото не е посочено друго в избрания от него абонаментен план.

чл.31 Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на услугата и издаване на електронна данъчна фактура съгласно ЗДДС .

чл.32 Ползвателят има право в срок до 10 календарни дни, след приемане и/или подписване на договор, да се откаже от ползването на услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това.

VI. Прекратяване

чл.33 Предоставяне на Услугата се прекратява:
● с изтичане срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;
● при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
● по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
● при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
● в случаите по чл. 10 от Общите условия.

чл.34 Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати предоставянето на услуга в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, Политиките, приети от Доставчика, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми.

VII. Общи условия

чл.35 Относно действието, развалянето и прекратяването на този договор се прилагат ЗАПСП и ЗЗД, доколкото не е посочено друго.

чл.36 Приетите Общи условия и/или сключен договор може да бъдат изменяни и/или допълвани само по съгласие на страните, изразено в писмена форма. Освен в случаите по чл.34.

чл.37 Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнението на Общите условия или сключен договор ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена, ако изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

чл.38 Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Общи условия и/или договора.

чл.39 Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане или прекратяване ползването на услугата да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

чл.40 В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на договора.

. чл.41 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

чл.42 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

чл.43 Настоящите промени в общите условия влизат в сила на 25.05.2018 г.

 

Приложение № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

До “Ви Ел Криейт” ЕООД, гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. „Родопски извор“ №64Г, ЕИК 204417954, E-mail: office@tmsystem.info , тел: +359/885800229, +359/887389003:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга: *

Поръчано на*/получено на*:

Име на потребителя*/ите*:

Адрес на потребителя*/ите*:

Подпис на потребителя*/ите*: ____________ (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата ____________

* Ненужното се зачертава.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 10 дни.
III. Срокът за отказ е 10 дни считано от дата, на която е сключен договорът.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите “Ви Ел Криейт” ЕООД, гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. „Родопски извор“ №64Г, ЕИК 204417954, E-mail: office@tmsystem.info , тел: +359/885800229, +359/887389003:) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт https://www.tmsystem.info . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, съгласно условия за отказа, ние ще Ви възстановим частично плащанията, които сме получили от Вас. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция.

При договорите за предоставяне на услуги – Ако сте поискали предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният ………………………………………………………, в качеството си на законен представител/управител на …………………………………………………………………., с ЕИК:…………………….., с адрес……………………………………………………………………………………., тел…………………………., имейл:………………………………………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:

 • Съгласен/а съм дружеството „Ви Ел Криейт“ ЕООД с ЕИК: BG204417954 и адрес на управление гр. София, ул. „Родопски извор“ 64 Г, вх. А, ет.2, представлявано от  Димитър Николинов Лазаров – управител, като доставчик на информационна система „TM SYSTEM“ за Служби по трудова медицина да съхранява и при поискване да обработва лични данни, в рамките и обхвата на Наредби № 3 от 25/01/08 г,  № 3 от 28/02/1987 г и законът за здравето (ЗЗ),чл.28, ал.1 на МЗ.
 • Известно ми е, че обработваните данни, съдържат лична здравна информация на трети лица, третирана като „чувствителна информация”.

Запознат/а съм с:

 • С целта и средствата за обработка на лични данни.
 • Доброволният характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им.
 • Правото на достъп и на коригиране на събраните данни от страна на „Ви Ел Криейт“ ЕООД и неговите подобработващи .
 • С това, че данните се съхраняват на сървъри, които са базирани при достачика.
 • С техническите средства и начинът на защита на личните данни.

С настоящата декларация, декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дата: …………………………………………………                      Декларатор:…………………………………….

Сайтът на TM SYSTEM използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни!

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, за активация на demo достъп.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в раздел видео уроци, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.